Historie

 

Manufaktura

 

Manufaktura na kameninu v Týnci nad Sázavou byla založena počátkem 90. let 18. století (prameny ukazují nejspíše na rok 1791, případně 1793) hrabětem Františkem Josefem z Vrtby (1759–1830). Továrna zpočátku využívala ke svému provozu objekty v areálu týneckého hradu, velmi brzy ale vznikla potřeba rozšíření výrobních i provozních prostor. Namísto původně zamýšlené přístavby byla nakonec postavena východně od hradního areálu nová monumentální jednopatrová budova obdélníkového půdorysu hlavním průčelím obrácená k severu.

K výstavbě nové manufaktury není dochována žádná dokumentace, informace o datu stavby nové budovy továrny čerpali dosavadní autoři zprostředkovaně ze zmínek v dokumentech úředního charakteru, z nichž vyplývá, že továrna byla postavena ve druhém desetiletí 19. století, pravděpodobně v roce 1812. Přesto se nejedná o jednoznačný údaj, zajímavý je v tomto kontextu např. seznam tesařů „při stavbě nové budovy továrny“ datovaný rokem 1799, nebo opakované zmínky o původu budovy „z konce 18. století“ (bez bližšího upřesnění nebo uvedení zdroje) v projektové dokumentaci související s adaptací objektu na kulturní dům v 60. letech 20. století. V roce 1830 se po smrti Františka Josefa z Vrtby stává vlastníkem továrny kníže Jan z Lobkowicz (1799–1878).

Hotel

 

V roce 1870 se správy konopišťského panství ujímá syn Františka Josefa z Lobkowicz, František Eugen. Od něj pak panství, včetně objektu bývalé továrny, kupuje v roce 1887 arcivévoda rakouský František Ferdinand d´Este (1863–1914). Zásadním obdobím z hlediska historie objektu je přelom 19. a 20. století, kdy nechal arcivévoda objekt bývalé továrny postupně přestavět na hotel, nejprve s kapacitou 8, později 23 pokojů.

K této přestavbě se dochovalo několik souborů plánů, dokumentace této přestavby je ale poněkud torzovitá a není vždy zjevné, které z plánů byly nakonec realizovány a v jakém rozsahu. I přes nové využití budova od ukončení provozu továrny postupně chátrala, hotel navíc nevyužíval celý objekt, ale především jeho levé křídlo.

Majitelé

 

V roce 1812 dal objekt postavit František Josef hrabě z Vrtby v rámci rozšiřování výroby manufaktury na výrobu kameniny.

1830 - 1870 Jan Karel, kníže z Lobkowicz (na základě dědictví)

1870 - 1887 František Eugen, kníže z Lobkowicz

1887 - 1914 František Ferdinand d´Este (koupil panství Konopiště)

1914 - 1919 děti Františka Ferdinanda d´Este (dědictví)

1919 - 1939 Československý stát (po konfiskaci habsburského majetku na základě dohod z mírové konference v Paříži)

1939 - 1945 Deutsches Reich

1945 - 15.1. 1951 Československé státní statky

15.1.1951 - 18.3.1959 MNV Týnec nad Sázavou

18.3.1959 - 1992 METAZ národní podnik

1992 - 2004 METAZ a.s. (privatizace podniku)

od roku 2004 Miroslav Němec (koupě od METAZ a.s.)

 

Stavebně historický průzkum

 

Stavebně historický průzkum bývalé manufaktury na týneckou kameninu č.p. 2 v Týnec nad Sázavou potvrdil očekávaný kulturně historický, architektonický a památkový význam tohoto objektu. Přes svůj robustní zámecký vzhled se jedná v podstatě o pozoruhodnou technickou památku, jeden z posledních dochovaných objektů manufakturní fáze výroby v předindustriálním období.

Hlavním výsledkem průzkumu je podrobná interpretace dosud blíže nezkoumaného stavebního vývoje, doplněná o identifikaci hlavních hodnot objektu. Doufejme, že objekt nalezne po desetiletích nešetrných zásahů, chátrání a devastace v budoucnosti odpovídající využití, které by přineslo plnou rehabilitaci jeho nesporných památkových kvalit a hodnot. Případná obnova si vyžádá aktivní účast a pochopení zkušeného projektanta, ale i odpovědných pracovníků památkové péče. Předkládaný stavebně historický průzkum by měl být jedním z prvních kroků k celkové rehabilitaci této zajímavé památky městské profánní architektury.

V Nymburce, prosinec 2009

Ing. Arch. Jan Pešta

Historie